Paziņojums par paredzētās darbības „Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana un būvobjektu izveide saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paredzēto darbību plānots īstenot Liepājas pilsētas pludmales teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Dienvidu molam un no Ziemeļu mola līdz pilsētas ziemeļu robežai.

Ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185,

Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2016. gada 25. jūlijā izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”.

Ietekmes uz vidi novērtējums pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” sagatavots 2017.gada 11.oktobrī.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV 1010

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks: 2017. gada 24. oktobrī pl. 17:00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas telpās, Rožu ielā 6, Liepājā.

Ar ziņojumu var iepazīties no 2017. gada 13. oktobra līdz 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepāja (pirmdienās no pl 8:30 līdz 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai no pl. 8:30 līdz 17:00, piektdienās no pl 8:30 līdz 16:00)

Priekšlikumus vai viedokļus rakstiski sūtīt līdz 2017. gada 12. novembrim uz pasta adresi:

Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvd.gov.lv ;

Ierosinātāja adrese: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401, tālr. 6 34 04745, e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties šeit !

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentāciju un protokolu skatīt šeit:
Prezentācija: Prezentācija SA
Protokols: IVN SA protokols