SIA "EIROPROJEKTS"

DARBĪBAS JOMAS

Go to PROJEKTU VADĪBA

PROJEKTU VADĪBA

Vides politikas plānošanas dokumentu izstrāde, Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu sagatavošana un vadība, emisiju kvotu tirdzniecība, sanācijas projektu izstrāde, uzraudzība, Tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Go to PROJEKTĒŠANA

PROJEKTĒŠANA

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšana, meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšana, bīstamo atkritumu, atkritumsaimniecības objektu projektēšana, projektēšanas uzdevuma sastādīšana un būvizmaksu noteikšana.

Go to Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma izstrāde, lokālplānojuma izstrāde, piesārņojošās darbības atļauju iesniegumu izstrāde, vides uzraudzība un izpēte.

Konsultācijas vides aizsardzības un publiskā iepirkuma jautājumos

Iepirkumu nolikumu un tehnisko specifikācijas izstrāde, konsultāciju sniegšana par iepirkumu procedūru un Publisko iepirkumu likumu, piedāvājumu vērtēšana, Biznesa konsultācijas.

Par mums

SIA "Eiroprojekts"

Vides konsultāciju uzņēmums SIA “Eiroprojekts” ir dibināts 2000.gadā. SIA “Eiroprojekts” ir uz konkrētiem projektiem orientēts uzņēmums. Katra projekta ietvaros tiek veidotas kvalificētu speciālistu komandas, kas nodrošina nepieciešamos pakalpojumus projekta realizācijai, finansētāja un pasūtītāja izvirzīto prasību izpildīšanai projekta realizācijas gaitā. Šādu speciālistu komanda ietver cilvēkus ar priekšzināšanām projektu vadībā un pieredzi konkrētās jomas projektu realizācijā. SIA “Eiroprojekts” darbinieki gan individuāli, gan sadarbojoties ar citiem vides pētniecības uzņēmumiem no Latvijas un citām valstīm ir snieguši pakalpojumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai u.c. valsts pārvaldes iestādēm.

SADARBĪBAS PARTNERI

AKTUĀLIE PROJEKTI

sazinies ar mums